Λήψη Tap

Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή

QR code to scan for downloading the Tap app

Μαθαίνοντας με φιλικό τρόπο

Μαθαίνοντας με φιλικό τρόποΑνακαλύψτε τους πόρους, τους οδηγούς και τα άρθρα μας για όλα όσα σχετίζονται με τα χρήματα. Αυξήστε την αυτοπεποίθησή σας στα οικονομικά με συμβουλές και άρθρα που έχουν επιμεληθεί οι ειδικοί μας τόσο για έμπειρους όσο και για νέους επενδυτές.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Latest posts

Δελτίο τύπου
UK pricing update: Enhancing value for our UK users

See more

Dear Tap Community,

Today, We want to share some exciting developments at Tap. Your feedback has been instrumental in shaping our path forward, and we eager to tell you about the positive changes we're implementing.

We've revised our UK paid plans pricing structure:

 • Plus: £250 a year
 • Prime: £750 a year
 • Premier: £1500 a year
 • Platinum: £2500 a year
 • Prestige: £3500 a year

This new structure reflects our commitment to providing value while ensuring the sustainability of our platform. We believe it strikes the right balance for our community.

While we believe our team has significant expertise, we recognise that our customers often have the deepest understanding of how our services impact their lives. This new structure reflects both our analysis and your crucial input.

Here's what we're always committed to improve:

 • Sharpening our listening skills to better understand your needs.
 • Increasing transparency in our decision-making processes.
 • Thoughtfully considering your suggestions as we evolve

Moving Forward, Together

Your engagement with Tap, whether through praise or constructive criticism, fuels our drive for excellence. It's a testament to the vibrant community we're building together. 

As we implement these changes and continue to improve, I encourage you to keep sharing your thoughts. Your insights are crucial as we work to create a platform that serves its purpose effectively.

We're on an exciting journey, and while challenges may arise, our commitment to building a robust, user-centric platform remains unwavering.

Thank you for your continued support and for being part of the Tap community. Together, we're shaping a promising future. ✨

The Tap team.

Προσωπική Ανάπτυξη
How to fast-track your passport in the UK

Want your UK passport pronto? Learn simple steps to speed up your application process without the usual headaches and get your passport fast.

See more

If you’re in the process of applying for a passport chances are strong that you already know the importance of needing one. Whether you’re in a terrible hurry because you forgot to check the expiry date before booking your trip or maybe lost your passport ahead of an urgent cross-border meeting, we’ve got you covered. The UK offers a service that allows applicants to fast-track their application. 

Find everything you need to know about the process below, including the fees involved. And why might we, a fintech platform, be informing you about fast-tracking passports? Because we’re in the business of travel. With our world-friendly app that allows users to seamlessly switch between currencies as they swipe their cards around the world, we understand not every process is this simple. Now that we’ve covered that, let’s get into why you’re really here. 

How to fast-track your passport application

Getting a passport in the UK can sometimes be a lengthy process, but luckily there are options available to speed things up. Normally, it can take up to 10 weeks to receive a new passport through the standard application process. While it may be quicker in some cases, it's always best to be prepared for a wait.

The one-week fast-track option

The first option is the 1 week Fast Track service. This service allows you to renew an adult or child passport, replace a lost or stolen passport, or update your details. You can book an appointment for this service up to 3 weeks in advance and will need a debit or credit card.

How to apply

To apply for the 1 week Fast Track service, follow these steps:

1. Visit your local Post Office branch to obtain an application form (these are not available online).

2. Book your fast-track passport appointment online.

3. Pay the fee.

4. Take your completed application form and the required supporting documents to your appointment. There is a booklet accompanying the application form that provides a list of the necessary documents.

5. Once you have completed these steps, your new passport will be delivered to your home address within a week of your appointment. It's important to note that someone needs to be present to sign for the passport upon delivery.

The costs*

The cost for the 1 week Fast Track service is £155 for an adult passport and £126 for a child passport.

The same-day fast-track option 

If you need your passport even faster, there is also the Online Premium service. With this service, you can collect your new passport on the same day as your appointment. However, please note that this service is only available for adult passport renewals issued after 31 December 2001. 

If you have an adult passport issued before this date, you will need to use the one-week fast-track service or the standard application process.

How to apply

To use the Online Premium service, you can simply apply and book an appointment online. The earliest appointment you can get is 2 days after applying.

The cost*

The cost of this service is £193.50 for an adult passport. 

Who can use these services?

It's important to know if you are eligible for these fast-track passport services. If you are applying for your very first UK passport, unfortunately, you won't be able to use either of the fast-track services (unless applying for a child's first-time passport in which case you can use the one-week fast-track option). For everything else, you will have to go through the standard application process instead.

In conclusion

Remember, it's always best to plan ahead and apply for your passport in advance to avoid any last-minute stress and government regulation curveballs. However, if you do find yourself in need of a passport urgently, these fast-track services can be a lifesaver.

If you have any further questions or need additional assistance, don't hesitate to reach out to the appropriate passport office or visit their website for more information (listed below). They will be able to provide you with the most up-to-date details and guidance regarding the fast-track process.

*Please note that the fees were correct at the time of writing and are subject to change. Check the website page listed below to find the relevant information.

References:

Επιχείρηση
Private label card explained

Lean how to boost your business with customized card solutions: drive loyalty, optimize operations, and gain a real competitive edge.

See more

Private label cards are branded payment solutions that enable businesses to offer customized rewards, incentives, and financing options to their customers and employees. These cards serve as powerful tools for driving customer loyalty, improving cash flow management, and gaining valuable spending insights. In this article, we'll guide you through the concept of private label cards, their key benefits for businesses, and delve into how they work. 

What are private label cards?

Private label cards are branded payment cards issued by businesses to their customers or employees, allowing them to make purchases or access funds within a specific ecosystem or network. Unlike traditional debit or credit cards issued by a bank, private label cards are a product tailored to the branding and specific needs of the issuing company.

These cards differ from traditional cards in several ways. Firstly, they are not tied to a specific financial institution but rather to the company's brand and loyalty program. Secondly, they often offer unique rewards and incentives tailored to the business's products or services. Additionally, private label cards provide businesses with valuable customer data and insights, enabling targeted marketing efforts and personalized experiences.

Private label cards and fintechs

In recent years, fintech platforms have revolutionized the issuance and management of private label cards. These technology-driven companies act as program managers, handling the end-to-end process of card issuance, transaction processing, and compliance adherence. 

By partnering with fintech platforms like Tap, businesses can efficiently launch and manage their private label card programs, leveraging advanced technologies, scalability, and industry expertise without the need for extensive in-house resources.

How private label cards benefit businesses

Private label cards empower businesses to strengthen customer relationships, optimize financial operations, and gain a competitive edge through tailored rewards, data-driven insights, and robust security measures. Let’s explore some of these concepts below:

Drive business

Private label cards offer businesses a range of benefits that can drive customer loyalty, enhance brand recognition, and streamline operations. By offering customizable rewards and loyalty programs tailored to their products or services, businesses can incentivize customers to make repeat purchases while simultaneously collecting data on customer preferences, fostering long-term relationships and brand advocacy.

Cash flow management

Private label cards provide businesses with a valuable tool for cash flow management. By encouraging customers to use their branded cards, companies can receive payments more quickly, improving their working capital and financial flexibility.

Collect data and analytics

One of the key advantages of private label cards is the wealth of data and analytics they provide. Businesses can gain insights into customer spending patterns, preferences, and behaviours, enabling data-driven decision-making and targeted marketing strategies.

Security benefits

Additionally, private label card programs prioritize security and fraud prevention measures. Fintech platforms offering these solutions employ advanced technologies and protocols to safeguard customer information and transactions, providing businesses and their customers with peace of mind.

The differences between private label and co-branded cards

Private label cards are issued by a single retailer or business, bearing their branding and tailored rewards program. Co-branded cards, however, involve a partnership between a merchant and a major card network (Visa, Mastercard), carrying dual branding.

In general, private label cards offer more customization and control for the merchant but may have limited acceptance outside their network. They can also drive stronger loyalty but require more resources to manage.

Co-branded cards, on the other hand, have wider acceptance but less flexibility in terms of rewards/benefits. As they leverage an existing card network's infrastructure, they offer less differentiation.

The choice depends on the merchant's goals; private label are beneficial for deeper customization and loyalty while co-branded cards off wider acceptance and shared resources with a card network partner.

How private label cards work

Private label cards are issued through a collaborative process involving businesses and fintech platforms. Businesses define the card program's features, branding, and reward structure, while fintech platforms handle the technical and operational aspects. As program managers, fintech companies then oversee card issuance, transaction processing, and data management, leveraging their expertise and scalable technologies.

The importance of compliance and adherence to regulatory requirements cannot be underestimated or overlooked when looking at the issuance of private label cards. Fintech platforms need to ensure that card programs comply with industry standards, data privacy laws, and anti-fraud measures, providing businesses with a secure and reliable payment solution. 

Regular audits and risk assessments are conducted to maintain compliance and mitigate potential risks. Businesses must always do their research before engaging in private label card issuance with a fintech platform. 

Examples of use cases

Private label cards can offer a range of use cases across various industries. See several examples below: 

Retail and e-commerce

In the retail and e-commerce sectors, they serve as powerful loyalty tools, incentivizing customers with tailored rewards and exclusive offers. Businesses can leverage these cards to drive repeat purchases and foster brand loyalty. An example would be the Amazon Store Card. 

Corporate expense management

Corporate organizations utilize private label cards for streamlined expense management, enabling employees to make authorized purchases while providing detailed spending data for analysis and budgeting purposes. 

These cards also facilitate employee incentive and recognition programs, rewarding high-performers with customized benefits and privileges. An example of this would be a company card issued to employees to use for company expenses. 

Specific purposes

Additionally, private label cards can be issued as prepaid cards for specific purposes, such as payroll disbursements, gift cards, or restricted-use cards for controlled spending. This versatility allows businesses to tailor card programs to their unique needs, ensuring efficient fund management and targeted usage. 

An example of this could be a corporate-branded preloaded gift card for promotional purposes allowing holders to buy something in-store using the card.

How to create a private label card for your business

With Tap, you can seamlessly integrate private label card programs into your operations. Tap streamlines the entire card issuance and management process, allowing companies to leverage off their advanced technologies and industry expertise. 

By partnering with Tap, you gain access to a scalable and flexible solution, enabling you to launch and adapt card programs efficiently, tailored to your company’s specific needs. Tap's platform offers robust features, real-time analytics, and end-to-end support, empowering every businesses to deliver tailored payment experiences while ensuring compliance and security.

With Tap, you have the power to not only launch and adapt your card programs efficiently but also to customise the fees charged to your users. Our approach is entirely flexible,  allowing you to set charges that align with your clientele's needs. Our platform offers unparalleled freedom, allowing you to tailor your card programs precisely to your company's needs and goals.

Conclusion

In summary, private label cards empower businesses with a versatile payment solution that promotes customer loyalty, optimizes operations, and delivers valuable data insights. Whether for retail, corporate, or specific use cases, private label cards offer a competitive edge through tailored rewards, data-driven strategies, and enhanced customer experiences - paving the way for business growth.

Please contact xxx for further information on setting up your private label card.

Χρήματα
15 things to do while waiting for your transactions to clear

Now that Tap offers instant free transactions between users, you'll have a lot more time on your hands. Here are some ideas of what you can do with said free time.

See more

In these times of instant gratification, lightning-fast transactions are like avo toast for our wallets: essential and totally worth it. Ain’t nobody got time for slow transactions. Quick transactions keep us in the flow, allowing us to book those Taylor Swift concert tickets before they’re sold out (too soon?) or send money to our broke friend in a flash. 

Plus, they save us from awkward moments, like when the barista gives us the stink-eye for holding up the line while we fumble trying to work out which card has the bucks on it. So, let's embrace the speed and keep the good vibes rolling, one speedy transaction at a time! 

Now that we’ve perfected the art of instant transactions between Tap users and lightning-fast crypto-to-fiat payments, we understand the downside is that we’ve freed up a lot of time for you. In light of going the extra mile for our community, here are 15 things you can do with all your free time now. 

 1. Try to find something to watch on Netflix

Classic time-guzzler, don’t actually find something. Then you’ve gone too far. 

 1. Replay that awkward moment when you said the wrong thing at a partner’s family dinner.

We’ve all been there. We’ve all done it. Unravel your therapy and live it again. 

 1. Watch Bella Poach's lip-syncing "M to the B" by Millie B six times

Maybe then you can understand why it's the most-watched TikTok this year. If you find the answer please let us know.

 1. Explain the current crypto climate to your cat. 

Sir Meows knows a lot of things. Good luck trying to explain the FTX drama. 

 1. Actually floss your teeth.

Don’t just say you’re gonna do it, like you tell your dentist at every visit. Do it. You have the time now. 

 1. Water your plants and shower them with compliments. 

In a study by the Royal Horticultural Society, researchers discovered that talking to your plants really can help them grow. Water also helps (no study needed).

 1. Take 5 long and deep breaths and find your inner zen.

Clear out the mind clutter and namaste yourself into a calm state. You deserve this moment of serenity, especially after trying to find something to watch on Netflix.

 1. Reply to your mother in law

For extra brownie points add a compliment about her famous homemade dish. In the land of family politics, brownie points are the true currency of affection.

 1. See if your dream shoes are still on special

Just to see… 

 1. Price check all the ingredients for a dish you’ll probably never actually make.

Well, you might finally take the leap if you knew what it would cost. 

 1. Try to solve a Rubik's Cube in under a minute.

It's a battle between your determination and the colorful cube of frustration. Or just embrace the chaos and mix it up again. 

 1. Watch a Vine compilation on YouTube and attempt not to laugh.

Spoiler: it's nearly impossible. 

 1. Attempt a youtube dance routine in the privacy of your own home.

No one can judge you if no one can see. You’ll probably be amazing. 

 1. Put together a gameplan for that DIY project that’s been haunting your Pinterest board.

Envision your masterpiece coming to life. We’re not saying actually do it. Just consider what you’ll need to do. 

 1. Research that great idea you had at 2 am this morning.

Hey, it could make you the next Bill Gates (or at least on the Forbes 30 Under 30 list). Dive into the depths of the internet. 

Well, you get the point. Embrace the free time with Tap’s genius technology. 

Χρήματα
What is your financial love language?

Why not take a break from the stifling seriousness of finances and take a moment to explore your financial love language?

See more

Did you know that there are five different ways we express our love through money? Below we break down the original five love languages and then explain how these can be integrated into a financial setting. Knowledge is power, after all.

The original five love languages

The original five love languages were first introduced by Dr. Gary Chapman in his book "The 5 Love Languages: The Secret to Love that Lasts" offering insight into how we convey our love and how we hope to receive it. The five love languages are:

Words of affirmation

Expressing love and appreciation through verbal or written compliments, praise, and kind words.

Quality time

Showing love by giving undivided attention and spending meaningful quality time together.

Receiving gifts

Demonstrating love through thoughtful and meaningful gifts, usually involves around both giving and receiving gifts.

Acts of service

Expressing love by performing acts of kindness and service for the other person.

Physical touch

Showing affection and love through physical touch, such as hugs, kisses, and holding hands.

These love languages help individuals understand how they prefer to give and receive love. The book also states that recognizing and speaking each other's love languages can strengthen relationships.

What are the financial love languages?

Taking the original pillars, we’ve created five money love languages to give you an idea of how you financially show up in relationships (family, love or otherwise). Whether you share a flat with your brother, a business with a friend, or a joint account with a partner, everyone will be able to relate to these financial love languages. Afterall, managing money in a positive light is the cornerstone of any healthy relationship.

The five financial love languages

There’s value in being attuned to your own patterns, and to those of the ones you love. By recognising your partner's money love language you might get a better objective of how to create more harmony in the relationship by understanding what drives them to spend money. Without further adieu, let’s get into the five money love languages.

Open communication

While there are few topics less pleasant to talk about than money, having open and honest communication when it comes to the benjamins is not only valuable but essential. Having the skill, or having honed the skill should we say, to speak about financial matters with a loved one is an accolade, and for some, the most natural money love language. These chats will likely make you feel empowered and more connected to those around you, making it easier to be on the same page.

Acts of service: money edition

While the original acts of service encompass doing things that make the lives of those you love a little easier, in this context acts of service relate to money-related tasks such as taxes or budgeting. Having someone do your taxes as an act of love might be a bit ambitious, so let’s look at alternatives. It could be organising the holiday budget or creating an action plan to get your friend out of debt, or simply fixing something for you in order to save you money.

Love in savings

While it doesn’t sound like the sexiest option, planning for the future and having financial security is an invaluable act of love. Whether through investments, retirement plans, or even an emergency fund, what doesn’t say “I love you” if not “let’s make a financial decision to grow old together.” Some people's love language is expressing affection through providing, so why not let them put their planning skills and diligence to the test and shower you with their love? It might even help you reach your financial goals that much faster.

Experiencing something together

This person’s money love language is expressing their fondness through experiences and quality time, spending money on taking a trip, going on an exciting date night, or simply a new adventure. Through investing in time and experiences, you are quite simply saying I value spending time with you more than I value monetary gains.

The art of gifting

The last money love language we have for you today centers around gift-giving. Are you someone who likes to shower friends with presents, or love to spoil your significant other with something wonderful? Then this one’s for you. While this shouldn’t ever involve draining your bank account, pouring your love (and money) into an appropriate gift is a great way to show affection. Remember, it’s often the thought that counts rather than the price tag.

Which is your money love language?

Which of these do you most resonate with? Sometimes by identifying these intrinsic needs, we are able to better understand not only ourselves but our expectations of others. Whatever your financial love language might be, be sure to pour the greatest amount of love into your own finances and steadily work toward reaching your financial goals. 

Επιχείρηση
Ενισχύστε την εικόνα της επωνυμίας σας με εξατομικευμένες λύσεις πληρωμών white-label.

Ενισχύστε την ταυτότητα της επωνυμίας σας με επώνυμες χρεωστικές κάρτες. Βελτιώστε την εμπειρία και την αφοσίωση των πελατών σας, ενώ παράλληλα αναβαθμίζετε την εικόνα της επιχείρησής σας με εξατομικευμένες λύσεις πληρωμών.

See more

Στον συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο των χρηματοοικονομικών, η παροχή απρόσκοπτων εμπειριών πληρωμής είναι καίριας σημασίας για τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να ξεχωρίσουν. Εδώ εισέρχεται ο παράγοντας αλλαγής: οι λύσεις πληρωμών white-label. Αυτές οι καινοτόμες υπηρεσίες δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να παρουσιάσουν τις μοναδικές επώνυμες μεθόδους πληρωμής τους, υποστηριζόμενες από την προηγμένη τεχνολογία και υποδομή καταξιωμένων τρίτων παρόχων.

Αυτές οι προσαρμόσιμες λύσεις πληρωμών γίνονται όλο και πιο σημαντικές, καθώς η παγκόσμια αγορά ψηφιακών πληρωμών συνεχίζει να αναπτύσσεται ραγδαία. Σύμφωνα με δεδομένα της Markets and Markets, το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς ψηφιακών πληρωμών εκτιμήθηκε στα 111,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023 και αναμένεται να φτάσει τα 193,7 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2028.

Τι οδηγεί αυτή την εντυπωσιακή ανάπτυξη; Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την τεράστια αξία που μπορούν να προσφέρουν οι λύσεις πληρωμών white-label.

Τι είναι οι πληρωμες white-label;

Όποιος ασχολείται με τις επιχειρήσεις θα επιβεβαιώσει ότι οι ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες είναι προταιρεότητα. Οι λύσεις πληρωμών white-label παρέχουν μια μοναδική ευκαιρία όχι μόνο να ενισχύσετε την ταυτότητα της επωνυμίας σας, αλλά και να δυναμώσετε την αφοσίωση/εμπιστοσύνη των πελατών σας.

Η λύση σε αυτό το κεντρικό πρόβλημα είναι η επώνυμη κάρτα πληρωμών. Ενσωματώνοντας το λογότυπο, τα χρώματα και τον σχεδιασμό μιας εταιρείας, αυτές οι κάρτες γίνονται μια διαρκής οπτική υπενθύμιση της επωνυμίας σας, ενισχύοντας την αναγνώριση και την εξοικείωση με κάθε χρήση.

Πέρα από την αισθητική, αυτές οι επώνυμες κάρτες λειτουργούν και ως ισχυρά εργαλεία δέσμευσης. Συνδυάζοντας τις δυνατότητες πληρωμών με προνόμια προσανατολισμένα στον πελάτη, όπως εκπτώσεις, ανταμοιβές και εξατομικευμένες προσφορέ ετσι ώστε οι επιχειρήσεις μπορούν να ενθαρρύνουν τη συχνή χρήση και τις μεγαλύτερες δαπάνες. Οι κάρτες μετατρέπονται σε πολύτιμες πλατφόρμες μάρκετινγκ, επιτρέποντας την άμεση επικοινωνία και τις στοχευμένες προωθήσεις που ενισχύουν την ικανοποίηση και την αφοσίωση των πελατών.

Τέλος, οι εξατομικευμένες λύσεις πληρωμών(white-label solutions) δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ενισχύσουν την παρουσία της επωνυμίας τους, να διαφοροποιηθούν στην αγορά και να δημιουργήσουν βαθύτερες, πιο ουσιαστικές σχέσεις με τους πελάτες τους.

Η δύναμη των λύσεων πληρωμών white-label

Χρησιμοποιώντας αυτές τις εξατομικευμένες υπηρεσίες, οι εταιρείες μπορούν να αξιοποιήσουν πολλά οφέλη, όπως αναφέρονται παρακάτω:

Ενίσχυση της ταυτότητας της επωνυμίας

Οι λύσεις πληρωμών white-label επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να ενσωματώσουν απρόσκοπτα τα μοναδικά χαρακτηριστικά στοιχεία, το μήνυμα και την προσωπικότητα της επωνυμίας τους στη διαδικασία πληρωμής - ένα κρίσιμο σημείο επαφής που αλλάζει θετικά την οπτική των πελατών για την επιχειρηση. Επιπλέον, μπορεί να εδραιώσει περαιτέρω την αξιοπιστία και την εξειδίκευση της επωνυμίας στον κλάδο της.

Βελτίωση της αφοσίωσης των πελατών

Μια συνεκτική, επώνυμη εμπειρία πληρωμών ενισχύει τη σχέση μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών της, ενισχύοντας την αφοσίωση και τη διατήρηση.

Αξιοποίηση προηγμένων λειτουργιών

Οι λύσεις white-label προσφέρουν μια ευρεία γκάμα προηγμένων χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων πληρωμών, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να καλύψουν τις εξελισσόμενες προτιμήσεις των πελατών και να παραμείνουν μπροστά από τον ανταγωνισμό.

Απλοποίηση των διαδικασιών πληρωμής

Αναθέτοντας σε εξωτερικούς συνεργάτες τις τεχνικές πολυπλοκότητες της επεξεργασίας πληρωμών, οι επιχειρήσεις μπορούν να επικεντρωθούν στις βασικές τους δραστηριότητες, παρέχοντας παράλληλα μια απρόσκοπτη και χωρίς ταλαιπωρία εμπειρία πληρωμής.

Κλάδοι που αξιοποιούν τις λύσεις πληρωμών white-label

Ενώ τα προϊόντα white-label μπορούν να εφαρμοστούν σε πληθώρα κλάδων, ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων έχουν ιδιαίτερα ξεχωρίσει αξιοποιώντας αυτή τη στρατηγική προσέγγιση:

Μεγάλοι Έμποροι

Μεγάλοι έμποροι όπως η Whole Foods και η Walmart έχουν αναπτύξει αποτελεσματικά τα δικά τους επώνυμα προϊόντα, κατασκευασμένα από τρίτους παρόχους. Αυτό τους επιτρέπει να καλύπτουν τις μοναδικές ανάγκες και προτιμήσεις της πελατειακής τους βάσης σε πραγματικό χρόνο.

Κατασκευαστές ηλεκτρονικών

Η ελκυστικότητα του white-labelling εκτείνεται πέρα από το λιανεμπόριο. Κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων και υπολογιστών πρώτης κατηγορίας συχνά χρησιμοποιούν προϊόντα white-label για να επεκτείνουν τα χαρτοφυλάκιά/portfolio τους, τοποθετώντας έτσι πιο προσιτές, επώνυμες προσφορές δίπλα σε premium σειρές.

Διεθνείς εταιρείες

Η τάση των white-label έχει κερδίσει σημαντική έλξη μεταξύ μεγάλων εταιρειών. Ξεκινώντας από την Tesco το 1998, η στρατηγική της κατηγοριοποίησης των πελατών και της καλλιέργειας εξατομικευμένων επωνυμιών έχει ευρέως αντιγραφεί. Η Target, για παράδειγμα, ενσωματώνει πάνω από 10 ξεχωριστές επωνυμίες white-label, καθεμία από τις οποίες εξυπηρετεί συγκεκριμένα δημογραφικά και παράγει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια ετήσιου εισοδήματος.

Σε διάφορους κλάδους, από τα παντοπωλεία έως τα ηλεκτρονικά, οι επιχειρήσεις έχουν αξιοποιήσει την ευελιξία και τα εμπορικά οφέλη των λύσεων white-label. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να συντονίσουν καλύτερα τις προσφορές τους με τις εξελισσόμενες απαιτήσεις των πελατών και να εδραιώσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στην αγορά.

Η προσφορά white-label καρτών της Tap

Ως μέρος των επιχειρηματικών λύσεων της Tap, η πλατφόρμα fintech προσφέρει μια εύκολη υπηρεσία έκδοσης καρτών για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Ως πλήρως πιστοποιημένοι, μπορούμε να παρέχουμε σε εταιρείες συνεργατών ιδιωτικές κάρτες Mastercard γρήγορα και οικονομικά σε σύγκριση με την άμεση ενσωμάτωση με χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Το 2023, η Tap συνεργάστηκε με την Bitfinex, ενα μεγάλο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, για να δημιουργήσει μια προσαρμόσιμη προπληρωμένη κάρτα για να προσφέρει στους πελάτες της. Η Bitfinex χρησιμοποίησε το χρηματοοικονομικό σύστημα της Tap για να προσφέρει στους πελάτες της μια ειδική επιλογή πληρωμής,να αποκομίσει πρόσθετα έσοδα και να προσεγγίσει περισσοτερους πελάτες.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της Tap είναι η δυνατότητά της να εκδίδει κάρτες και το δικό της σύστημα επεξεργασίας, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να δημιουργούν τις δικές τους επώνυμες κάρτες αποδοτικά και αποτελεσματικά. Με τα προγράμματα της Tap, οι εταιρείες μπορούν να προσθέτουν ομαλά εξατομικευμένες επιλογές πληρωμής που ταιριάζουν στις ανάγκες τους, είτε ασχολούνται με κανονικά χρήματα είτε με κρυπτονομίσματα.

Εάν ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες, παρακαλώ επικοινωνήστε εδώ ή μέσω της ιστοσελίδας.

News and updates

UK pricing update: Enhancing value for our UK users

Read more

Tap Opens Greek Offices, Expanding Its Global Reach

Read more

Simplifying Your Spending: Why Tap’s New Partnership with TapiX Matters to You

Read more

Public Announcement from the Tap Team Regarding Bittrex Global's Upcoming Closure

Read more

Tap temporarily suspends XTP locking/fees in compliance with FCA regulatory requirement

Read more

Tap Teams Up with Notabene for Cryptocurrency Travel Rule Solutions

Tap is excited to announce its partnership with Notabene, enhancing compliance operations and ensuring adherence to cryptocurrency Travel Rule.

Read more

TAP to pause U.K. client onboarding whilst taking steps meet new FCA Financial Promotions Regime

Tap hits pause on new UK customer onboarding until completion of a review to fully comply with the new FCA Regime.

Read more

Tap partners with Total Processing

Tap's new partnership with Total Processing enables smoother Visa debit deposits, elevating Tap users satisfaction and payment convenience.

Read more

The Journey to 200K Users: A tale of talent, tenacity, and tremendous support

Get ready to dive into a captivating fintech saga, where talent, determination, and community support lead us to 200K users!

Read more

Tap now supports Ethereum Name Service (ENS).

We are delighted to announce the listing and support of Ethereum Name Service (ENS) on Tap!

Read more

Tap now supports Loopring (LRC).

We are delighted to announce the listing and support of Loopring (LRC) on Tap!

Read more

Tap partners with Sweatcoin

Tap partners with Sweatcoin for a healthier and financially inclusive world

Read more

Tap now supports Kyber (KNC)

We are delighted to announce the listing and support of Kyber (KNC) on Tap!

Read more

Tap now supports Balancer (BAL)

We are delighted to announce the listing and support of Balancer (BAL) on Tap!

Read more

Tap announces key additions to executive leadership team

Tap, today announced the appointment of Kriyakant "Kriya" Patel as a Chief executive officer.

Read more